โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 5 8 9 2 4 73
ร้อยละ 4.95 % 7.92 % 8.91 % 1.98 % 3.96 % 72.28 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 10 10 17 4 8 256
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 5.57 % 1.31 % 2.62 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 0 3 1 2 62
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 4.23 % 1.41 % 2.82 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 477 คน
จำนวน(คน) 18 18 29 7 14 391
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 6.08 % 1.47 % 2.94 % 81.97 %

406 : 15 , 18 , 26 , 6 , 12 , 329...3.69 , 4.43 , 6.40 , 1.48 , 2.96 , 81.03 = 77 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 477 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03%

Powered By www.thaieducation.net