โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 5 7 8 3 3 70
ร้อยละ 5.21 % 7.29 % 8.33 % 3.13 % 3.13 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 11 9 15 5 7 250
ร้อยละ 3.70 % 3.03 % 5.05 % 1.68 % 2.36 % 84.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 58
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 3.08 % 1.54 % 1.54 % 89.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 458 คน
จำนวน(คน) 18 17 25 9 11 378
ร้อยละ 3.93 % 3.71 % 5.46 % 1.97 % 2.40 % 82.53 %

393 : 16 , 16 , 23 , 8 , 10 , 320...4.07 , 4.07 , 5.85 , 2.04 , 2.54 , 81.42 = 73 : 18.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 458 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47%

Powered By www.thaieducation.net