โรงเรียนคลองเกลือ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
189
จำนวน(คน) 10 14 10 57 18 80
ร้อยละ 5.29 % 7.41 % 5.29 % 30.16 % 9.52 % 42.33 %
ระดับประถมศึกษา
615
จำนวน(คน) 35 59 64 37 131 289
ร้อยละ 5.69 % 9.59 % 10.41 % 6.02 % 21.30 % 46.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 804 คน
จำนวน(คน) 45 73 74 94 149 369
ร้อยละ 5.60 % 9.08 % 9.20 % 11.69 % 18.53 % 45.90 %

804 : 45 , 73 , 74 , 94 , 149 , 369...5.60 , 9.08 , 9.20 , 11.69 , 18.53 , 45.90 = 435 : 54.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 804 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 435 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10%

Powered By www.thaieducation.net