โรงเรียนคลองเกลือ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
190
จำนวน(คน) 6 10 6 54 16 98
ร้อยละ 3.16 % 5.26 % 3.16 % 28.42 % 8.42 % 51.58 %
ระดับประถมศึกษา
608
จำนวน(คน) 30 57 62 30 119 310
ร้อยละ 4.93 % 9.38 % 10.20 % 4.93 % 19.57 % 50.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 798 คน
จำนวน(คน) 36 67 68 84 135 408
ร้อยละ 4.51 % 8.40 % 8.52 % 10.53 % 16.92 % 51.13 %

798 : 36 , 67 , 68 , 84 , 135 , 408...4.51 , 8.40 , 8.52 , 10.53 , 16.92 , 51.13 = 390 : 48.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 798 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 390 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87%

Powered By www.thaieducation.net