โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 0 0 12 0
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 6 0 11 0 47 0
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 17.19 % 0.00 % 73.44 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 22
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 11 0 15 1 59 22
ร้อยละ 10.19 % 0.00 % 13.89 % 0.93 % 54.63 % 20.37 %

79 : 9 , 0 , 11 , 0 , 59 , 0...11.39 , 0.00 , 13.92 , 0.00 , 74.68 , 0.00 = 79 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63%

Powered By www.thaieducation.net