โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 3 0 0 0 34
ร้อยละ 15.91 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 11 2 18 0 0 106
ร้อยละ 8.03 % 1.46 % 13.14 % 0.00 % 0.00 % 77.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 51
ร้อยละ 4.35 % 2.90 % 18.84 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 21 7 31 0 0 191
ร้อยละ 8.40 % 2.80 % 12.40 % 0.00 % 0.00 % 76.40 %

181 : 18 , 5 , 18 , 0 , 0 , 140...9.94 , 2.76 , 9.94 , 0.00 , 0.00 , 77.35 = 41 : 22.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

Powered By www.thaieducation.net