โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43134
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 43123
ร้อยละ 0.02 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 99.97 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 10 1 20 0 0 103
ร้อยละ 7.46 % 0.75 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 76.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 2 15 0 0 48
ร้อยละ 5.80 % 2.90 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43337 คน
จำนวน(คน) 22 3 38 0 0 43274
ร้อยละ 0.05 % 0.01 % 0.09 % 0.00 % 0.00 % 99.85 %

43268 : 18 , 1 , 23 , 0 , 0 , 43226...0.04 , 0.00 , 0.05 , 0.00 , 0.00 , 99.90 = 42 : 0.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15%

Powered By www.thaieducation.net