โรงเรียนวัดเพรางาย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 13 12 0 0 10
ร้อยละ 12.50 % 32.50 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 11 27 25 0 0 56
ร้อยละ 9.24 % 22.69 % 21.01 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 16 40 37 0 0 66
ร้อยละ 10.06 % 25.16 % 23.27 % 0.00 % 0.00 % 41.51 %

159 : 16 , 40 , 37 , 0 , 0 , 66...10.06 , 25.16 , 23.27 , 0.00 , 0.00 , 41.51 = 93 : 58.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49%

Powered By www.thaieducation.net