โรงเรียนวัดเพรางาย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 13 12 0 0 6
ร้อยละ 13.89 % 36.11 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 11 27 25 0 0 56
ร้อยละ 9.24 % 22.69 % 21.01 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 16 40 37 0 0 62
ร้อยละ 10.32 % 25.81 % 23.87 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %

155 : 16 , 40 , 37 , 0 , 0 , 62...10.32 , 25.81 , 23.87 , 0.00 , 0.00 , 40.00 = 93 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00%

Powered By www.thaieducation.net