โรงเรียนวัดลากค้อน (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 9 2 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 39.13 % 8.70 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 1 2 26 1 0 40
ร้อยละ 1.43 % 2.86 % 37.14 % 1.43 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 1 2 35 3 0 52
ร้อยละ 1.08 % 2.15 % 37.63 % 3.23 % 0.00 % 55.91 %

93 : 1 , 2 , 35 , 3 , 0 , 52...1.08 , 2.15 , 37.63 , 3.23 , 0.00 , 55.91 = 41 : 44.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 44.09%

Powered By www.thaieducation.net