โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 3 2 6 5 26
ร้อยละ 10.64 % 6.38 % 4.26 % 12.77 % 10.64 % 55.32 %
ระดับประถมศึกษา
245
จำนวน(คน) 17 30 28 26 41 103
ร้อยละ 6.94 % 12.24 % 11.43 % 10.61 % 16.73 % 42.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 22 33 30 32 46 129
ร้อยละ 7.53 % 11.30 % 10.27 % 10.96 % 15.75 % 44.18 %

292 : 22 , 33 , 30 , 32 , 46 , 129...7.53 , 11.30 , 10.27 , 10.96 , 15.75 , 44.18 = 163 : 55.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 55.82%

Powered By www.thaieducation.net