โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 3 2 6 5 26
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 4.44 % 13.33 % 11.11 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 14 29 28 25 41 105
ร้อยละ 5.79 % 11.98 % 11.57 % 10.33 % 16.94 % 43.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 17 32 30 31 46 131
ร้อยละ 5.92 % 11.15 % 10.45 % 10.80 % 16.03 % 45.64 %

287 : 17 , 32 , 30 , 31 , 46 , 131...5.92 , 11.15 , 10.45 , 10.80 , 16.03 , 45.64 = 156 : 54.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 54.36%

Powered By www.thaieducation.net