โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 3 2 6 5 24
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 4.65 % 13.95 % 11.63 % 55.81 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 13 28 28 24 41 100
ร้อยละ 5.56 % 11.97 % 11.97 % 10.26 % 17.52 % 42.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 16 31 30 30 46 124
ร้อยละ 5.78 % 11.19 % 10.83 % 10.83 % 16.61 % 44.77 %

277 : 16 , 31 , 30 , 30 , 46 , 124...5.78 , 11.19 , 10.83 , 10.83 , 16.61 , 44.77 = 153 : 55.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 55.23%

Powered By www.thaieducation.net