โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 2 1 3 14
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 13.64 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 0 18 3 9 42
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 24.00 % 4.00 % 12.00 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 4 1 20 4 12 56
ร้อยละ 4.12 % 1.03 % 20.62 % 4.12 % 12.37 % 57.73 %

97 : 4 , 1 , 20 , 4 , 12 , 56...4.12 , 1.03 , 20.62 , 4.12 , 12.37 , 57.73 = 41 : 42.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 42.27%

Powered By www.thaieducation.net