โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 1 0 22 0 0 61
ร้อยละ 1.19 % 0.00 % 26.19 % 0.00 % 0.00 % 72.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 1 0 25 0 1 74
ร้อยละ 0.99 % 0.00 % 24.75 % 0.00 % 0.99 % 73.27 %

101 : 1 , 0 , 25 , 0 , 1 , 74...0.99 , 0.00 , 24.75 , 0.00 , 0.99 , 73.27 = 27 : 26.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73%

Powered By www.thaieducation.net