โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
266
จำนวน(คน) 18 8 40 26 48 126
ร้อยละ 6.77 % 3.01 % 15.04 % 9.77 % 18.05 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
998
จำนวน(คน) 47 20 158 67 159 547
ร้อยละ 4.71 % 2.00 % 15.83 % 6.71 % 15.93 % 54.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1264 คน
จำนวน(คน) 65 28 198 93 207 673
ร้อยละ 5.14 % 2.22 % 15.66 % 7.36 % 16.38 % 53.24 %

1264 : 65 , 28 , 198 , 93 , 207 , 673...5.14 , 2.22 , 15.66 , 7.36 , 16.38 , 53.24 = 591 : 46.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 591 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76%

Powered By www.thaieducation.net