โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 4.92 % 1.64 % 0.00 % 91.80 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 15 3 22 0 0 148
ร้อยละ 7.98 % 1.60 % 11.70 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 15 4 25 1 0 204
ร้อยละ 6.02 % 1.61 % 10.04 % 0.40 % 0.00 % 81.93 %

249 : 15 , 4 , 25 , 1 , 0 , 204...6.02 , 1.61 , 10.04 , 0.40 , 0.00 , 81.93 = 45 : 18.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07%

Powered By www.thaieducation.net