โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 13 18 21 5 4 44
ร้อยละ 12.38 % 17.14 % 20.00 % 4.76 % 3.81 % 41.90 %
ระดับประถมศึกษา
267
จำนวน(คน) 19 11 39 3 6 189
ร้อยละ 7.12 % 4.12 % 14.61 % 1.12 % 2.25 % 70.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 372 คน
จำนวน(คน) 32 29 60 8 10 233
ร้อยละ 8.60 % 7.80 % 16.13 % 2.15 % 2.69 % 62.63 %

372 : 32 , 29 , 60 , 8 , 10 , 233...8.60 , 7.80 , 16.13 , 2.15 , 2.69 , 62.63 = 139 : 37.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 372 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37%

Powered By www.thaieducation.net