โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 4 7 7 4 6 90
ร้อยละ 3.39 % 5.93 % 5.93 % 3.39 % 5.08 % 76.27 %
ระดับประถมศึกษา
455
จำนวน(คน) 12 23 44 9 13 354
ร้อยละ 2.64 % 5.05 % 9.67 % 1.98 % 2.86 % 77.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 2 7 14 4 6 136
ร้อยละ 1.18 % 4.14 % 8.28 % 2.37 % 3.55 % 80.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 742 คน
จำนวน(คน) 18 37 65 17 25 580
ร้อยละ 2.43 % 4.99 % 8.76 % 2.29 % 3.37 % 78.17 %

573 : 16 , 30 , 51 , 13 , 19 , 444...2.79 , 5.24 , 8.90 , 2.27 , 3.32 , 77.49 = 129 : 22.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 742 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83%

Powered By www.thaieducation.net