โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 5 7 8 5 6 87
ร้อยละ 4.24 % 5.93 % 6.78 % 4.24 % 5.08 % 73.73 %
ระดับประถมศึกษา
451
จำนวน(คน) 14 23 40 10 13 351
ร้อยละ 3.10 % 5.10 % 8.87 % 2.22 % 2.88 % 77.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 4 7 16 4 6 133
ร้อยละ 2.35 % 4.12 % 9.41 % 2.35 % 3.53 % 78.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 739 คน
จำนวน(คน) 23 37 64 19 25 571
ร้อยละ 3.11 % 5.01 % 8.66 % 2.57 % 3.38 % 77.27 %

569 : 19 , 30 , 48 , 15 , 19 , 438...3.34 , 5.27 , 8.44 , 2.64 , 3.34 , 76.98 = 131 : 23.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 739 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net