โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 47
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 11 0 25 0 0 175
ร้อยละ 5.21 % 0.00 % 11.85 % 0.00 % 0.00 % 82.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111
จำนวน(คน) 3 0 13 0 0 95
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 11.71 % 0.00 % 0.00 % 85.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 378 คน
จำนวน(คน) 20 0 41 0 0 317
ร้อยละ 5.29 % 0.00 % 10.85 % 0.00 % 0.00 % 83.86 %

267 : 17 , 0 , 28 , 0 , 0 , 222...6.37 , 0.00 , 10.49 , 0.00 , 0.00 , 83.15 = 45 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 378 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14%

Powered By www.thaieducation.net