โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 15 0 4 0 0 34
ร้อยละ 28.30 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 64.15 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 30 0 43 0 0 131
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 21.08 % 0.00 % 0.00 % 64.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 10 0 27 0 0 71
ร้อยละ 9.26 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 365 คน
จำนวน(คน) 55 0 74 0 0 236
ร้อยละ 15.07 % 0.00 % 20.27 % 0.00 % 0.00 % 64.66 %

257 : 45 , 0 , 47 , 0 , 0 , 165...17.51 , 0.00 , 18.29 , 0.00 , 0.00 , 64.20 = 92 : 35.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 365 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34%

Powered By www.thaieducation.net