โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 14 7 8 7 15 35
ร้อยละ 16.28 % 8.14 % 9.30 % 8.14 % 17.44 % 40.70 %
ระดับประถมศึกษา
315
จำนวน(คน) 15 13 20 10 11 246
ร้อยละ 4.76 % 4.13 % 6.35 % 3.17 % 3.49 % 78.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 5 10 11 12 20 85
ร้อยละ 3.50 % 6.99 % 7.69 % 8.39 % 13.99 % 59.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 544 คน
จำนวน(คน) 34 30 39 29 46 366
ร้อยละ 6.25 % 5.51 % 7.17 % 5.33 % 8.46 % 67.28 %

401 : 29 , 20 , 28 , 17 , 26 , 281...7.23 , 4.99 , 6.98 , 4.24 , 6.48 , 70.07 = 120 : 29.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 544 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72%

Powered By www.thaieducation.net