โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 11 8 8 8 6 45
ร้อยละ 12.79 % 9.30 % 9.30 % 9.30 % 6.98 % 52.33 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 15 20 21 9 9 235
ร้อยละ 4.85 % 6.47 % 6.80 % 2.91 % 2.91 % 76.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 11 12 12 9 8 92
ร้อยละ 7.64 % 8.33 % 8.33 % 6.25 % 5.56 % 63.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 539 คน
จำนวน(คน) 37 40 41 26 23 372
ร้อยละ 6.86 % 7.42 % 7.61 % 4.82 % 4.27 % 69.02 %

395 : 26 , 28 , 29 , 17 , 15 , 280...6.58 , 7.09 , 7.34 , 4.30 , 3.80 , 70.89 = 115 : 29.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 539 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98%

Powered By www.thaieducation.net