โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 11 0 15 0 0 49
ร้อยละ 14.67 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 65.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 12 0 18 0 0 62
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 19.57 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %

92 : 12 , 0 , 18 , 0 , 0 , 62...13.04 , 0.00 , 19.57 , 0.00 , 0.00 , 67.39 = 30 : 32.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61%

Powered By www.thaieducation.net