โรงเรียนวัดยอดพระพิมล (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 0 3 0 2 37
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 4.44 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 18 0 23 0 6 94
ร้อยละ 12.77 % 0.00 % 16.31 % 0.00 % 4.26 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 21 0 26 0 8 131
ร้อยละ 11.29 % 0.00 % 13.98 % 0.00 % 4.30 % 70.43 %

186 : 21 , 0 , 26 , 0 , 8 , 131...11.29 , 0.00 , 13.98 , 0.00 , 4.30 , 70.43 = 55 : 29.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.57%

Powered By www.thaieducation.net