โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.72 % 98.28 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 198
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.46 % 0.00 % 0.00 % 97.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 1 255
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.38 % 97.70 %

261 : 0 , 0 , 5 , 0 , 1 , 255...0.00 , 0.00 , 1.92 , 0.00 , 0.38 , 97.70 = 6 : 2.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30%

Powered By www.thaieducation.net