โรงเรียนวัดลำโพ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 8 6 25 14 19 10
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 30.49 % 17.07 % 23.17 % 12.20 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 19 9 27 28 14 141
ร้อยละ 7.98 % 3.78 % 11.34 % 11.76 % 5.88 % 59.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 27 15 52 42 33 151
ร้อยละ 8.44 % 4.69 % 16.25 % 13.13 % 10.31 % 47.19 %

320 : 27 , 15 , 52 , 42 , 33 , 151...8.44 , 4.69 , 16.25 , 13.13 , 10.31 , 47.19 = 169 : 52.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 52.81%

Powered By www.thaieducation.net