โรงเรียนวัดลำโพ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 8 6 24 14 19 9
ร้อยละ 10.00 % 7.50 % 30.00 % 17.50 % 23.75 % 11.25 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 19 9 25 28 14 143
ร้อยละ 7.98 % 3.78 % 10.50 % 11.76 % 5.88 % 60.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 27 15 49 42 33 152
ร้อยละ 8.49 % 4.72 % 15.41 % 13.21 % 10.38 % 47.80 %

318 : 27 , 15 , 49 , 42 , 33 , 152...8.49 , 4.72 , 15.41 , 13.21 , 10.38 , 47.80 = 166 : 52.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20%

Powered By www.thaieducation.net