โรงเรียนวัดลำโพ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 8 7 6 15 12 33
ร้อยละ 9.88 % 8.64 % 7.41 % 18.52 % 14.81 % 40.74 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 12 8 18 18 14 174
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 7.38 % 7.38 % 5.74 % 71.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 20 15 24 33 26 207
ร้อยละ 6.15 % 4.62 % 7.38 % 10.15 % 8.00 % 63.69 %

325 : 20 , 15 , 24 , 33 , 26 , 207...6.15 , 4.62 , 7.38 , 10.15 , 8.00 , 63.69 = 118 : 36.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31%

Powered By www.thaieducation.net