โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 19 6 24 0 43 13
ร้อยละ 18.10 % 5.71 % 22.86 % 0.00 % 40.95 % 12.38 %
ระดับประถมศึกษา
320
จำนวน(คน) 43 12 15 40 26 184
ร้อยละ 13.44 % 3.75 % 4.69 % 12.50 % 8.13 % 57.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 425 คน
จำนวน(คน) 62 18 39 40 69 197
ร้อยละ 14.59 % 4.24 % 9.18 % 9.41 % 16.24 % 46.35 %

425 : 62 , 18 , 39 , 40 , 69 , 197...14.59 , 4.24 , 9.18 , 9.41 , 16.24 , 46.35 = 228 : 53.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 425 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65%

Powered By www.thaieducation.net