โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 20 6 9 22 5 43
ร้อยละ 19.05 % 5.71 % 8.57 % 20.95 % 4.76 % 40.95 %
ระดับประถมศึกษา
320
จำนวน(คน) 45 13 15 45 28 174
ร้อยละ 14.06 % 4.06 % 4.69 % 14.06 % 8.75 % 54.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 425 คน
จำนวน(คน) 65 19 24 67 33 217
ร้อยละ 15.29 % 4.47 % 5.65 % 15.76 % 7.76 % 51.06 %

425 : 65 , 19 , 24 , 67 , 33 , 217...15.29 , 4.47 , 5.65 , 15.76 , 7.76 , 51.06 = 208 : 48.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 425 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94%

Powered By www.thaieducation.net