โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 23 7 7 23 4 43
ร้อยละ 21.50 % 6.54 % 6.54 % 21.50 % 3.74 % 40.19 %
ระดับประถมศึกษา
321
จำนวน(คน) 48 15 18 48 23 169
ร้อยละ 14.95 % 4.67 % 5.61 % 14.95 % 7.17 % 52.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 428 คน
จำนวน(คน) 71 22 25 71 27 212
ร้อยละ 16.59 % 5.14 % 5.84 % 16.59 % 6.31 % 49.53 %

428 : 71 , 22 , 25 , 71 , 27 , 212...16.59 , 5.14 , 5.84 , 16.59 , 6.31 , 49.53 = 216 : 50.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 428 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 216 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47%

Powered By www.thaieducation.net