โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 8 2 6 0 0 60
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 5 15 32 0 0 258
ร้อยละ 1.61 % 4.84 % 10.32 % 0.00 % 0.00 % 83.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 386 คน
จำนวน(คน) 13 17 38 0 0 318
ร้อยละ 3.37 % 4.40 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 82.38 %

386 : 13 , 17 , 38 , 0 , 0 , 318...3.37 , 4.40 , 9.84 , 0.00 , 0.00 , 82.38 = 68 : 17.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 386 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62%

Powered By www.thaieducation.net