โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 8 2 6 0 0 63
ร้อยละ 10.13 % 2.53 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 79.75 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 5 20 43 0 0 242
ร้อยละ 1.61 % 6.45 % 13.87 % 0.00 % 0.00 % 78.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 13 22 49 0 0 305
ร้อยละ 3.34 % 5.66 % 12.60 % 0.00 % 0.00 % 78.41 %

389 : 13 , 22 , 49 , 0 , 0 , 305...3.34 , 5.66 , 12.60 , 0.00 , 0.00 , 78.41 = 84 : 21.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.59%

Powered By www.thaieducation.net