โรงเรียนสุเหร่าเขียว (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 10 3 10 0 0 67
ร้อยละ 11.11 % 3.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 74.44 %
ระดับประถมศึกษา
317
จำนวน(คน) 33 32 48 5 2 197
ร้อยละ 10.41 % 10.09 % 15.14 % 1.58 % 0.63 % 62.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
209
จำนวน(คน) 8 7 38 2 0 154
ร้อยละ 3.83 % 3.35 % 18.18 % 0.96 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 616 คน
จำนวน(คน) 51 42 96 7 2 418
ร้อยละ 8.28 % 6.82 % 15.58 % 1.14 % 0.32 % 67.86 %

407 : 43 , 35 , 58 , 5 , 2 , 264...10.57 , 8.60 , 14.25 , 1.23 , 0.49 , 64.86 = 143 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 616 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14%

Powered By www.thaieducation.net