โรงเรียนสุเหร่าเขียว (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 10 3 10 0 0 67
ร้อยละ 11.11 % 3.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 74.44 %
ระดับประถมศึกษา
319
จำนวน(คน) 33 32 48 5 2 199
ร้อยละ 10.34 % 10.03 % 15.05 % 1.57 % 0.63 % 62.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
209
จำนวน(คน) 8 7 39 1 0 154
ร้อยละ 3.83 % 3.35 % 18.66 % 0.48 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 618 คน
จำนวน(คน) 51 42 97 6 2 420
ร้อยละ 8.25 % 6.80 % 15.70 % 0.97 % 0.32 % 67.96 %

409 : 43 , 35 , 58 , 5 , 2 , 266...10.51 , 8.56 , 14.18 , 1.22 , 0.49 , 65.04 = 143 : 34.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 618 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04%

Powered By www.thaieducation.net