โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 23 0 2 0 0 0
ร้อยละ 92.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 155 10 36 12 10 10
ร้อยละ 66.52 % 4.29 % 15.45 % 5.15 % 4.29 % 4.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 51 13 33 10 12 0
ร้อยละ 42.86 % 10.92 % 27.73 % 8.40 % 10.08 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 229 23 71 22 22 10
ร้อยละ 60.74 % 6.10 % 18.83 % 5.84 % 5.84 % 2.65 %

258 : 178 , 10 , 38 , 12 , 10 , 10...68.99 , 3.88 , 14.73 , 4.65 , 3.88 , 3.88 = 248 : 96.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 367 คน คิดเป็นร้อยละ 97.35%

Powered By www.thaieducation.net