โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 0 3 1 0 17
ร้อยละ 19.23 % 0.00 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 2 15 7 2 66
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 15.63 % 7.29 % 2.08 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 9 2 18 8 2 83
ร้อยละ 7.38 % 1.64 % 14.75 % 6.56 % 1.64 % 68.03 %

122 : 9 , 2 , 18 , 8 , 2 , 83...7.38 , 1.64 , 14.75 , 6.56 , 1.64 , 68.03 = 39 : 31.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.97%

Powered By www.thaieducation.net