โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 0 3 1 0 14
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 2 15 7 2 66
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 15.63 % 7.29 % 2.08 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 10 2 18 8 2 80
ร้อยละ 8.33 % 1.67 % 15.00 % 6.67 % 1.67 % 66.67 %

120 : 10 , 2 , 18 , 8 , 2 , 80...8.33 , 1.67 , 15.00 , 6.67 , 1.67 , 66.67 = 40 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net