โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 156
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 98.11 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 483
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 98.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 649 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 639
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 98.46 %

649 : 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 639...0.00 , 0.00 , 1.54 , 0.00 , 0.00 , 98.46 = 10 : 1.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 649 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54%

Powered By www.thaieducation.net