โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.26 % 0.00 % 0.00 % 98.74 %
ระดับประถมศึกษา
488
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 484
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.82 % 0.00 % 0.00 % 99.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 647 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 641
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 99.07 %

647 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 641...0.00 , 0.00 , 0.93 , 0.00 , 0.00 , 99.07 = 6 : 0.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 647 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93%

Powered By www.thaieducation.net