โรงเรียนประชารัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 4 11 4 5 0 33
ร้อยละ 7.02 % 19.30 % 7.02 % 8.77 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 36 35 27 7 0 158
ร้อยละ 13.69 % 13.31 % 10.27 % 2.66 % 0.00 % 60.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 40 46 31 12 0 191
ร้อยละ 12.50 % 14.38 % 9.69 % 3.75 % 0.00 % 59.69 %

320 : 40 , 46 , 31 , 12 , 0 , 191...12.50 , 14.38 , 9.69 , 3.75 , 0.00 , 59.69 = 129 : 40.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 40.31%

Powered By www.thaieducation.net