โรงเรียนประชารัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 5.17 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 37 27 32 0 0 153
ร้อยละ 14.86 % 10.84 % 12.85 % 0.00 % 0.00 % 61.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 37 30 35 0 0 205
ร้อยละ 12.05 % 9.77 % 11.40 % 0.00 % 0.00 % 66.78 %

307 : 37 , 30 , 35 , 0 , 0 , 205...12.05 , 9.77 , 11.40 , 0.00 , 0.00 , 66.78 = 102 : 33.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 33.22%

Powered By www.thaieducation.net