โรงเรียนประชารัฐบำรุง (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 36 27 32 0 0 152
ร้อยละ 14.57 % 10.93 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 36 30 35 0 0 205
ร้อยละ 11.76 % 9.80 % 11.44 % 0.00 % 0.00 % 66.99 %

306 : 36 , 30 , 35 , 0 , 0 , 205...11.76 , 9.80 , 11.44 , 0.00 , 0.00 , 66.99 = 101 : 33.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.01%

Powered By www.thaieducation.net