โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
307
จำนวน(คน) 26 17 40 43 43 138
ร้อยละ 8.47 % 5.54 % 13.03 % 14.01 % 14.01 % 44.95 %
ระดับประถมศึกษา
829
จำนวน(คน) 38 24 103 62 77 525
ร้อยละ 4.58 % 2.90 % 12.42 % 7.48 % 9.29 % 63.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1136 คน
จำนวน(คน) 64 41 143 105 120 663
ร้อยละ 5.63 % 3.61 % 12.59 % 9.24 % 10.56 % 58.36 %

1136 : 64 , 41 , 143 , 105 , 120 , 663...5.63 , 3.61 , 12.59 , 9.24 , 10.56 , 58.36 = 473 : 41.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 473 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64%

Powered By www.thaieducation.net