โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 6 0 20 5 0 119
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 13.33 % 3.33 % 0.00 % 79.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 7 0 24 5 0 150
ร้อยละ 3.76 % 0.00 % 12.90 % 2.69 % 0.00 % 80.65 %

186 : 7 , 0 , 24 , 5 , 0 , 150...3.76 , 0.00 , 12.90 , 2.69 , 0.00 , 80.65 = 36 : 19.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35%

Powered By www.thaieducation.net