โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
228
จำนวน(คน) 0 2 7 4 4 211
ร้อยละ 0.00 % 0.88 % 3.07 % 1.75 % 1.75 % 92.54 %
ระดับประถมศึกษา
782
จำนวน(คน) 70 35 69 18 39 551
ร้อยละ 8.95 % 4.48 % 8.82 % 2.30 % 4.99 % 70.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1010 คน
จำนวน(คน) 70 37 76 22 43 762
ร้อยละ 6.93 % 3.66 % 7.52 % 2.18 % 4.26 % 75.45 %

1010 : 70 , 37 , 76 , 22 , 43 , 762...6.93 , 3.66 , 7.52 , 2.18 , 4.26 , 75.45 = 248 : 24.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1010 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55%

Powered By www.thaieducation.net