โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
228
จำนวน(คน) 2 3 8 6 3 206
ร้อยละ 0.88 % 1.32 % 3.51 % 2.63 % 1.32 % 90.35 %
ระดับประถมศึกษา
782
จำนวน(คน) 86 40 69 20 69 498
ร้อยละ 11.00 % 5.12 % 8.82 % 2.56 % 8.82 % 63.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1010 คน
จำนวน(คน) 88 43 77 26 72 704
ร้อยละ 8.71 % 4.26 % 7.62 % 2.57 % 7.13 % 69.70 %

1010 : 88 , 43 , 77 , 26 , 72 , 704...8.71 , 4.26 , 7.62 , 2.57 , 7.13 , 69.70 = 306 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1010 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 306 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net