โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
274
จำนวน(คน) 0 4 25 0 0 245
ร้อยละ 0.00 % 1.46 % 9.12 % 0.00 % 0.00 % 89.42 %
ระดับประถมศึกษา
1268
จำนวน(คน) 49 18 237 0 0 964
ร้อยละ 3.86 % 1.42 % 18.69 % 0.00 % 0.00 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1542 คน
จำนวน(คน) 49 22 262 0 0 1209
ร้อยละ 3.18 % 1.43 % 16.99 % 0.00 % 0.00 % 78.40 %

1542 : 49 , 22 , 262 , 0 , 0 , 1209...3.18 , 1.43 , 16.99 , 0.00 , 0.00 , 78.40 = 333 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1542 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 333 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60%

Powered By www.thaieducation.net